دکتر جهانگیری تاکید کرد:
فرهنگستان‌های کشور جایگاه رفیع و برجسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران دارند

معاون اول رييس جمهور با اشاره به جايگاه رفيع و برجسته فرهنگستان هاي كشور در جمهوري اسلامي ايران بر لزوم مشاركت علمي و پژوهشي آنها براي حل مسائل كشور تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان امور اداري و استخدامي و روساي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران نيز حضور داشتند، گزارشي از ساختار سازماني فرهنگستان ها ارائه شد كه پس از بحث و تبادل نظر، ساختار سازماني دو فرهنگستان علوم و علوم پزشكي به تصويب رسيد.
در ادامه اين جلسه همچنين توضيحاتي از سوي روسا و حسابرسان فرهنگستان ها در خصوص آيين نامه مالي و معاملاتي، صورتهاي مالي و گزارش حسابري فرهنگستان ها ارائه و بودجه فرهنگستان ها نيز به تصويب رسيد.