به منظور بازديد از مناطق زلزله زده؛
معاون اول رييس جمهور فردا به كرمانشاه سفر مي كند

دكتر اسحاق جهانگيري در اين سفر كه با همراهي برخي از وزرا و معاونين رييس جمهور انجام خواهد شد، از نزديك به بررسي و ارزيابي روند امداد رساني و حل مشكلات مردم مناطق زلزله زده خواهد پرداخت و در جريان روند اسكان مردم و نحوه اجراي برنامه بازسازي خانه هاي تخريب شده قرار خواهد گرفت.
معاون اول رييس جمهور همچنين پس از بازديد و اطلاع از آخرين وضعيت مناطق زلزله زده، ضمن حضور در جلسه ستاد مديريت بحران كه در كرمانشاه برگزار خواهد شد، با صدور دستورات لازم براي رفع مشكلات و كاستي ها، تصميمات مقتضي را براي رفع كاستي ها و سرعت بخشيدن به روند اسكان مردم زلزله زده و نحوه اجراي برنامه هاي بازسازي مناطق زلزله زده اتخاذ خواهد كرد.