معاون اول رييس جمهور به جزيره كيش سفر مي كند
دكتر اسحاق جهانگيري در اين سفر دو روزه قرار است پست 24 اسكله رو-رو جزيره كيش را افتتاح و از كشتي اقيانوس پيماي ساني بازديد كند.
افتتاح كارخانه تجهيزات پزشكي و دارويي مهان مد، افتتاح و بازديد از مجموعه پارك آبي اوشن، افتتاح نيروگاه و آب شيرين كن جنوب جزيره، افتتاح هتل 5ستاره ويدا و افتتاح مجموعه آواي خليج فارس از ديگر برنامه هاي معاون اول رييس جمهور در اين سفر خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور همچنين صبح سه شنبه وارد جزيره هندورابي خواهد شد و فرودگاه و بندرگاه هندورابي را افتتاح خواهد كرد.